Z e s p ó ł   P a ł a c o w o - P a r k o w y   Ł a b ę d n i k

 

 

Zespół pałacowo - parkowy we wsi Łąbędnik usytuowany jest przy drodze Bartoszyce - Kętrzyn. Pałac pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. Od północy i wschodu otoczony terenem dawnego parku. Piętrową budowlę zbudowano na planie prostokąta z dostawionym od wschodu skrzydłem bocznym. W zwieńczeniu głównego portalu zachował się kartusz herbowy. Taras od strony zachodniej ozdobiony jest barokową balustradą zdobioną płaskorzeźbami z piaskowca. Piętrowa budowla przykryta jest dachem dwuspadowym. Wewnątrz oglądać można ozdobną sztukaterię i oryginalny piec kaflowy.